Vedtægter for Solrød Kommunale Musikskole

§ 1

Musikskolen er en kommunal institution med hjemsted i Solrød Kommune.

§ 2

Musikskolen har til formål:

gennem udvikling af elevernes kreative evner inden for musikalske udtryk at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere,
at bibringe den enkelte elev instrumentale/vokale færdigheder som forudsætning for personlig musikalsk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt,
gennem beskæftigelse med musik at medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab,
at virke til fremme af det lokale musikmiljø.

§ 3

Musikskolen tilbyder undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år i kommunen.

§ 4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, alle med stemmeret. Heraf udpeges:

1 medlem af og blandt musikskolens forældre,

1 medlem af og blandt musikskolens medarbejdere,

1 medlem af og blandt musikskolens elever,

1 medlem af og blandt folkeskolernes lærere og børnehaveklasseledere.

1 medlem udpeget af kommunen.

Musikskolelederen er sekretær - uden stemmeret.

Ansatte ved musikskolen kan ikke vælges som forældre- eller støttekredsrepræsentanter.

Der udpeges en suppleant for hvert medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Bestyrelsens medlemmer udpeges for 2 år ad gangen. Det af kommunen udpegede medlem vælges dog for de respektive organers funktionsperioder. Genvalg kan finde sted.

§ 5

Bestyrelsen har over for byrådet det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang, byrådet træffer bestemmelse herom, og med respekt for de af byrådet trufne beslutninger vedrørende mål og rammer m.v.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen indstiller til byrådet ved ansættelse og afskedigelse af musikskolens leder.

Bestyrelsen indstiller musikskolens budget og det reviderede regnskab til byrådets godkendelse.

Bestyrelsen skal sikre samarbejdet mellem folkeskolen og musikskolen samt mellem hjemmene og musikskolen.

§ 6

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel af formanden.

2 medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde. Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt forslag til dagsorden. Formanden indkalder bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Musikskolens leder deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær for bestyrelsen.

§ 7

Musikskolens leder skal have de fornødne pædagogiske og administrative forudsætninger. Det forudsættes blandt andet, at lederen er kvalificeret som lærer ved musikskolen.

Musikskolens leder orienterer bestyrelsen om læreransættelser.

Musikskolens leder har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af musikskolens undervisning over for bestyrelsen og i overensstemmelse med såvel musikskolens vedtægter, herunder byrådets og bestyrelsens beslutninger, som regler og retningslinier fra Kulturministeriet og Statens Musikråd.

§ 8

Musikskolens virksomhed gennemføres med tilskud fra kommune, stat og eventuelle andre samt elevbetaling i henhold til musikskolelovens bestemmelser herom.

Musikskolens regnskabsår følger kalenderåret.

Musikskolens leder udarbejder hvert år på baggrund af udmeldt budgetramme et budgetforslag til bestyrelsen.

Bestyrelsen fremsender budgettet til godkendelse i byrådet inden den af byrådet fastsatte tidsfrist.

Bestyrelsen fremsender herefter inden den fastsatte frist det godkendte budget til Statens Musikråd samtidig med ansøgning om statstilskud.

Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens revisor og fremsendes med bestyrelsens godkendelse til kommunen og Statens Musikråd inden de fastsatte frister.

§ 9

For at opfylde musikskolens formål om at virke til fremme af det lokale musikliv kan der oprettes en støttekreds.

I støttekredsen optages personer eller foreninger, som ved økonomisk eller praktisk bistand medvirker til opfyldelse af musikskolens formål, eller som på anden måde støtter formålet.

Mindst en gang om året indkalder musikskolens bestyrelse støttekredsens medlemmer til møde.

§ 10

Vedtægterne udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af byrådet og Statens Musikråd.

Vedtægterne kan ændres, når 2/3 af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer på 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder beslutter sig herfor. Bestyrelsesmøderne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum. Byrådet og Statens Musikråd skal forelægges alle ændringer til godkendelse.

§ 11

Musikskolens drift skal indstilles, hvis byrådet efter samråd med musikskolens bestyrelse beslutter sig for musikskolens ophør.

Siden er sidst ændret: 30-03-2015 Til top